Avance laborar na industria pesqueira coa implementación do rexistro horario

  • A Implementación do rexistro horario na pesca e marisqueo é unha modernización laboral

No mundo da pesca, onde a vida a bordo está estreitamente ligada ao traballo, a implementación do rexistro horario representa un fito significativo na modernización das condicións laborais. A bordo dun barco pesqueiro, o tempo está completamente dedicado ao traballo. Xa sexa de día ou de noite, con condicións climáticas adversas ou en augas tranquilas, as tarefas de lanzar e recoller aparellos, clasificar e refrixerar as capturas marcan o ritmo diario. Tanto se parten e regresan no mesmo día coma se navegan durante meses, os pescadores asumen xornadas laborais a miúdo interminables coa mesma naturalidade que calquera outro traballador cun horario establecido.

Desde maio de 2019, a lexislación española impón o rexistro horario en todas as empresas, incluída a industria pesqueira, onde esta obrigación pasouse por alto ata o de agora. Esta medida busca garantir o cumprimento dos dereitos laborais dos tripulantes, como os períodos de descanso, as libranzas e as vacacións. Aplicando o Convenio 188 da Organización Internacional do Traballo (OIT) sobre o Traballo na Pesca, os armadores deben agora esixir a todos os tripulantes que rexistren o inicio e fin da súa xornada laboral.

Esta medida é especialmente crucial para os aproximadamente 320 pesqueiros españois que pasan máis de tres días no mar en cada unha das cinco mareas (períodos de pesca), que teñen unha eslora de 24 metros ou máis, ou que pasan polo menos a metade do seu tempo fóra das augas territoriais españolas, a máis de 200 millas náuticas (370 quilómetros). Sen un rexistro horario “obxectivo e fiable”, estes buques non cumprirán cos requisitos da Inspección de Traballo, a Dirección Xeral da Mariña Mercante e o Instituto Social da Mariña, o que resultaría na perda do Certificado de Traballo na Pesca, requirido desde a entrada en vigor do Convenio 188 en España a finais de febreiro.

A implementación desta medida foi salientada por funcionarios da Inspección de Traballo e Seguridade Social durante reunións con representantes da patronal Cepesca (Confederación Española de Pesca) e a Federación Nacional de Confrarías de Pescadores (FNCP). Aínda que no sector pesqueiro son escasos os convenios colectivos e a regulación das xornadas laborais, legalmente garántense horarios laborais a todos os tripulantes dos pesqueiros españois, mesmo aqueles que faenan en augas internacionais.

A normativa establece que os tripulantes deben descansar polo menos dez horas cada día e 77 horas semanais, salvo por causas de forza maior. Ademais, non deben exceder as 80 horas extraordinarias ao ano, aínda que estas poden ser compensadas con descansos nos meses seguintes.

O rexistro horario pode realizarse en papel ou a través de aplicacións informáticas, e cada tripulante debe rexistrar o tempo de traballo efectivo, así como os períodos de descanso. Con todo, en caso de accidente ou denuncia, a Inspección de Traballo revisará outros aspectos do cumprimento da normativa. En definitiva, esta medida representa un paso importante cara á protección e o benestar dos traballadores da pesca, garantindo condicións laborais máis xustas e seguras nesta industria fundamental.