Retos e perspectivas do declive incesante do marisqueo a pé en Galicia

  • O marisqueo a pé en Galicia enfróntase a unha diminución crónica no número de traballadores, revelando unha preocupante falta de substitucións xeracionais e desafíos ambientais que ameazan a sustentabilidade desta ancestral actividade.

O marisqueo a pé en Galicia, unha actividade arraigada na tradición e na identidade da rexión, está a experimentar un declive continuo que expón serios desafíos para o seu futuro. A pesar dos esforzos da Consellería do Mar por revitalizar o sector, os números mostran unha tendencia á baixa que non parece deterse. No último ano, a cantidade de persoas dedicadas ao marisqueo a pé diminuíu nun 2.5 %, alcanzando un total de 3,529 traballadores ao peche de 2023. Esta cifra é especialmente preocupante se consideramos que se esperaba a incorporación de 319 novos traballadores durante o mesmo período, segundo os plans de explotación aprobados.

Este declive non é algo novo, senón que reflicte unha tendencia a longo prazo. Desde fai oito anos, a nómina de mariscadoras foi en descenso, con só un breve respiro en 2015. Durante este período, perdeuse un total de 85 traballadoras, o que pon de relevo unha crise persistente no sector. Esta diminución sentiuse especialmente na provincia da Coruña, onde se concentra unha parte significativa da actividade marisqueira, pero que tamén experimentou unha perda notable no último ano.

A feminización do sector foi unha constante ao longo da historia, coas mulleres representando case o 75 % do total de persoas dedicadas ao marisqueo a pé. Con todo, nos últimos anos houbo un aumento temporal de homes na profesión, como resultado de crises económicas noutros sectores. A pesar disto, a tendencia reverteuse recentemente, cunha diminución no número de traballadores masculinos no marisqueo a pé no último ano.

Ademais dos desafíos relacionados coa man de obra, o sector tamén enfronta dificultades en termos de comercialización e demanda dos seus produtos. A facturación pola venda de bivalvos experimentou unha caída desde 2019, o que reflicte unha diminución na demanda destes produtos no mercado. Esta situación, combinada cos desafíos ambientais, como a contaminación e os cambios nos ecosistemas mariños, expón serias preocupacións sobre a sustentabilidade a longo prazo do marisqueo a pé en Galicia.

Neste contexto, é fundamental abordar os factores que están a contribuír ao declive do sector e atopar solucións sostibles que permitan preservar esta importante actividade económica e cultural. Isto inclúe a implementación de políticas que fomenten a participación das novas xeracións no marisqueo, así como medidas para mellorar a xestión ambiental e promover prácticas sostibles de extracción de mariscos. Só a través dun enfoque integral e colaborativo poderase garantir o futuro do marisqueo a pé en Galicia e preservar esta parte fundamental do seu patrimonio cultural e económico.

A situación do marisqueo a pé en Galicia é un reflexo dos desafíos máis amplos que enfronta o sector pesqueiro na rexión e en todo o mundo. A medida que os recursos mariños vólvense máis escasos e a demanda de produtos do mar continúa crecendo, é crucial atopar formas de manexar de maneira sostible estas actividades para asegurar a súa viabilidade a longo prazo. Isto require unha combinación de políticas gobernamentais efectivas, investimentos en investigación e desenvolvemento, e a participación activa das comunidades locais e os actores do sector. Cun enfoque colaborativo e orientado cara ao futuro, é posible atopar solucións que permitan ao marisqueo a pé prosperar en Galicia e máis aló.

O papel do marisqueo a pé en Galicia vai máis aló da súa contribución económica. Tamén desempeña un papel importante na conservación do medio ambiente mariño e na preservación das tradicións e a cultura local. Moitas comunidades costeiras en Galicia dependen do marisqueo como fonte de sustento e como parte integral da súa identidade cultural. Por tanto, é fundamental protexer e apoiar esta actividade para garantir o benestar destas comunidades e a saúde dos ecosistemas mariños nos que dependen.

A medida que Galicia continúa enfrontando desafíos económicos e ambientais, o marisqueo a pé seguirá sendo un tema importante na axenda política e social da rexión. É crucial que os responsables de tomar decisións recoñezan a importancia do marisqueo a pé e traballen en colaboración coas partes interesadas para abordar os problemas que enfronta o sector. Isto inclúe o desenvolvemento de políticas que promovan a sustentabilidade ambiental e económica do marisqueo, así como programas de apoio para os traballadores e as comunidades afectadas.

En resumo, o marisqueo a pé en Galicia enfronta desafíos significativos que ameazan a súa viabilidade a longo prazo. A diminución no número de traballadores, a caída na facturación e os problemas ambientais son só algúns dos problemas que enfronta o sector. Con todo, cun enfoque integral e colaborativo, é posible atopar solucións que permitan preservar esta importante actividade económica e cultural para as xeracións futuras. É fundamental que os responsables da toma de decisións recoñezan a importancia do marisqueo a pé e traballen en colaboración coas partes interesadas para abordar estes desafíos e garantir un futuro sostible para o sector en Galicia.

A reflexión sobre o estado actual do marisqueo a pé en Galicia e os desafíos que enfronta no camiño cara a un futuro sostible, é que o importante consiste en seguir monitoreando e abordando estes problemas para garantir que esta actividade económica e cultural vital continúe prosperando na rexión.