Garantindo os dereitos dos pescadores coa implementación do Convenio sobre o Traballo na Pesca

  • A implementación do Convenio 188 sobre o Traballo na Pesca marca un fito crucial na protección dos dereitos laborais dos pescadores.

A recente entrada en vigor en España do Convenio sobre o Traballo na Pesca, o 188 da Organización Internacional do Traballo (OIT), marca un fito significativo na protección dos dereitos laborais dos pescadores. Unha das innovacións máis destacadas é a creación dun rexistro oficial de queixas, que brinda aos tripulantes a oportunidade de denunciar posibles violacións das condicións mínimas de traballo, vida e seguridade a bordo. Este rexistro, dispoñible na páxina web do Ministerio de Transportes e Movilidad Sostible, representa un importante paso adiante na promoción dunha contorna laboral segura e xusto para os traballadores da pesca.

A posibilidade de presentar queixas de forma confidencial é un avance crucial, xa que permite aos pescadores denunciar calquera irregularidade sen temor a represalias. Ademais, esta medida non só aplícase aos pesqueiros de bandeira española, senón tamén a aqueles doutros países que operan en portos nacionais. Se as autoridades determinan que unha queixa é fundada e existe evidencia de posibles incumprimentos, levarán a cabo inspecciones por parte de persoal de Mariña Mercante ou de Inspección de Traballo. En casos graves que representen un risco para a seguridade ou a saúde da tripulación, o barco pode ser paralizado temporalmente ata que se corrixan as deficiencias.

É importante destacar que presentar unha queixa formal non impide aos pescadores recorrer a outras vías legais para facer valer os seus dereitos. Con todo, este proceso garante a confidencialidade tanto do denunciante como da queixa en si, protexendo a identidade daqueles que se atreven a alzar a voz contra posibles abusos ou irregularidades.

O ámbito de aplicación do Convenio 188 é amplo e inclusivo, cubrindo a todos os traballadores da pesca, independentemente da lonxitude do barco no que traballen. Isto significa que tanto os pescadores de baixura como os de altura teñen a posibilidade de rexistrar unha queixa se consideran que se están vulnerando os seus dereitos laborais. Ademais, o proceso de presentación de queixas é accesible, podendo realizarse tanto a través da plataforma en liña do Ministerio como nas capitanías marítimas, e mesmo en consulados españois no estranxeiro.

A implementación efectiva deste convenio require unha colaboración estreita entre diversas autoridades e organismos. Neste sentido, leváronse a cabo reunións entre persoal de Mariña Mercante, Inspección de Traballo, a Secretaría Xeral de Pesca e o Instituto Social da Mariña, xunto con representantes do sector pesqueiro. Estas reunións teñen como obxectivo coordinar os esforzos para garantir o cumprimento das disposicións do convenio e establecer protocolos claros para levar a cabo inspecciones e verificar o cumprimento das normativas laborais.

Un dos aspectos clave que se abordan no Convenio 188 é a seguridade a bordo dos barcos pesqueiros. Mariña Mercante está facultada para inspeccionar calquera embarcación de 24 metros ou máis de eslora que faene en caladoiros internacionais, co obxectivo de garantir que cumpran cos estándares de seguridade requiridos. Isto inclúe a revisión dos equipos de salvamento, contraincendios, comunicacións e os equipos de protección individual proporcionados aos tripulantes.

Ademais da seguridade, o convenio tamén aborda as condicións laborais e de vida a bordo dos barcos pesqueiros. A Inspección de Traballo e Seguridade Social supervisa aspectos como os contratos laborais, os rexistros de horas traballadas e os salarios dos tripulantes. Tamén se asegura de que se respecten os períodos mínimos de descanso e vacacións, así como as condicións de aloxamento, alimentación e atención médica a bordo.

En resumo, a entrada en vigor do Convenio 188 representa un paso significativo cara á protección dos dereitos laborais dos pescadores. A través da creación dun rexistro oficial de queixas e a implementación de medidas de control e supervisión, búscase garantir unha contorna