Galicia presenta alegacións ante as resolucións da Secretaría Xeral de Pesca con recortes para as pesquerías do abadexo e da raia

  • A Dirección Xeral de Pesca avoga para o abadexo que se acumulen as cotas das zonas 8C, de Fisterra para arriba, e 9A, para abaixo, e se analice a posibilidade de solicitar a deriva de posibilidades de pesca non consumidas desta especie noutras áreas
  • Tamén se reclama axustar os topes de capturas ao consumo tradicional de cada frota
  • No caso da raia e en especial no caso da mosaico non se entende que se reserve un 2% da cota para evitar posibles rebasamentos ou, en especial, para intercambios con outros Estados membros dado o limitado xa destas posibilidades de pesca   

A Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica ven de presentar alegacións contra os recortes que establece nas súas últimas resolucións a Secretaría Xeral de Pesca (SXP) polas que ordena as pesquerías do abadexo e das raias. Estas decisións do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación trasladan os recortes das cotas de capturas que para estas especies se decidiron no pasado Consello de Ministros de Pesca da UE, polo que desde a Consellería do Mar elévanse argumentos para tratar de limitar o impacto na frota galega. 

No caso do abadexo, desde a dirección xeral que pilota Antonio Basanta sinálase que a xa baixa cota inicial de 70.000 quilos establecida para 2024 e 2025 para a zona 8C (de Fisterra para arriba e o Cantábrico) vese reducida polo rebasamento do ano pasado a so 55.765 quilos. Alégase, sen embargo, que a Secretaría General de Pesca establece na resolución que en base á evolución dos consumos se podería engadir a porcentaxe que se determine da cota de España de zonas como a 9A (de Fisterra cara abaixo), respectando as necesidades da frota autorizada nesas zonas. O ano pasado sobraran nese zona 20.000 quilos, e tralo recorte do 53% para este ano, a 93.000 quilos, as posibilidades de capturas quedan nos 113.800.

Desde a Xunta reclámase a acumulación de ambas cotas e o análise de posibilidades a futuro para derivar posibilidades de pesca non consumidas de abadexo en outras zonas. 

Tamén se alega fronte ao segundo punto da resolución, que establece topes de capturas para as zonas 8C e 9 de 10 quilos/buque para o palangre de fondo e de 5 quilos/barco para o resto de modalidades. Considérase desde Galicia que non se axusta ao consumo maioritario da cota de abadexo en Galicia, pois nos últimos 10 anos correspóndese coas artes menores (1.718.765 quilos), seguido do palangre de fondo (575.936 quilos) e a volanta (354.832 quilos acumulados). Reclámase, por tanto, axustarse á dependencia de cada frota dada a moita maior importancia que se reflicte para as artes menores.     

Por último, tamén se alega ao proxecto de resolución da Secretaría General de Pesca porque marca que os topes de captura serán de aplicación desde a data de publicación da mesma ata a entrada en vigor da de 2025, cando o oportuno tería sido facelo con aplicación desde o 1 de xaneiro de 2024. Por iso reclámase maior celeridade e, a futuro, optimizar a xestión do abadexo para evitar situacións de consumo que poñan en perigo a consecución do alcance anual desta cota e unha planificación ordenada por parte do sector.   

   

Raia e raia mosaico 

No caso raia, as alegacións da Dirección Xeral de Pesca parten da cota inicial de 1.724.000 quilos para as zonas 8 e 9 das augas da UE este ano, cunha reserva do 2% para evitar posibles rebasamentos ou para utilizala en intercambios con outros Estados membros. Sinálase que esta reserva, por partir de cotas xa moi reducidas e limitadas e que no caso da raia mosaico mesmo se considera pesca accesoria, non é adecuada nin proporcional, especialmente se a pretensión é utilizala para intercambios. Para este fin, conclúese, é mellor dedicar ao 2% de reserva con outras especies.         

Sobre a raia mosaico (limitada a súa pesca a 25.000 quilos e de forma accesoria) e os topes de capturas alégase que non se explicitan razóns para situalos entre 5 e 10 quilos por buque e día dependendo das distintas áreas e modalidades de pesca -que entenden pouco apropiadas-, reclamando así as aclaracións pertinentes. 

Por último, e ao igual que ocorre co abadexo, desde a Consellería do Mar demándase de novo máis celeridade nas resolucións que afectan a esta especie para propiciar o mellor desempeño por parte da frota que captura raia.