O Talaso de Oia ante unha batalla pola legalización e a preservación da paisaxe costeira

  • O futuro do complexo depende en gran medida da aprobación e execución exitosa do plan de legalización, así como da resolución doutros desafíos legais e administrativos que enfronta.

O auto xudicial emitido polo Xulgado do Contencioso número 3 de Pontevedra desencadeou unha serie de medidas e prazos significativos en relación co complexo hostaleiro Talaso de Oia, situado nunha zona de interese paisaxístico. O xuíz impuxo unha fianza de 217.000 euros aos responsables do complexo para cubrir posibles danos á paisaxe causados pola súa actividade, coa condición de que esta cantidade reterase ata a aprobación dun plan de legalización. Este plan, crucial para o futuro do complexo, inclúe a derriba de instalacións residenciais que se atopan dentro da zona de servidume de protección e son consideradas ilegais segundo a normativa urbanística.

O prazo outorgado ao Concello para aprobar este plan especial de infraestruturas é dun ano, durante o cal se espera que se realicen progresos significativos na tramitación do mesmo. No caso de que o plan sexa aprobado dentro deste período, a fianza será devolta á empresa para financiar a demolición das estruturas ilegais. Con todo, se o plan non se aproba no tempo estipulado, o Concello terá a responsabilidade de esixir á empresa que proceda á derriba do complexo na súa totalidade.

A empresa Balneario do Atlántico ten un prazo de dous meses para abonar a fianza imposta polo xuíz. En caso de incumprimento, enfróntase á posibilidade dun peche provisional ou total da súa actividade, o que podería ter graves consecuencias para o seu funcionamento. Os 217.000 euros requiridos como fianza están destinados a cubrir os custos estimados de demolición e posterior adaptación ao uso de talasoterapia, unha actividade central no complexo.

Ademais das medidas impostas á empresa, o auto xudicial tamén establece obrigacións para a alcaldesa de Oia e a Xunta de Galicia. A alcaldesa está persoalmente requirida para informar o xulgado sobre o cronograma de cumprimento do plan de infraestruturas, con multas coercitivas en caso de incumprimento. Tamén se lle esixe informar periodicamente os avances na tramitación do plan e no cumprimento das ordes de demolición ou adecuación á normativa urbanística.

Doutra banda, a Xunta de Galicia foi obrigada polo xuíz para adoptar medidas para obter informes sobre os diversos usos implantados no Talaso de Oia, co obxectivo de identificar posibles deficiencias ou incumprimentos da normativa vixente. Estes informes son cruciais para avaliar a legalidade das actividades desenvolvidas no complexo e tomar as medidas necesarias para a súa corrección. O prazo outorgado á Xunta para obter estes informes é de dous meses, coa posibilidade de impoñer multas coercitivas en caso de demora.

O futuro do Talaso de Oia depende en gran medida da aprobación e execución exitosa do plan de legalización. Con todo, este plan enfronta desafíos significativos, xa que actualmente non cumpre cos requisitos establecidos, especialmente no que respecta a a eliminación de elementos residenciais. O xuíz sinalou que o plan parece buscar unha “legalización encuberta” da zona residencial, o que suxire a necesidade de modificacións substanciais para cumprir coa normativa urbanística.

O complexo tamén enfronta desafíos adicionais relacionados coa caducidade da concesión para ocupar o espazo costeiro e a necesidade de desmantelar instalacións de captación de auga do mar. Estes problemas engaden presión adicional aos propietarios do negocio, quen debe demostrar a legalidade das instalacións para evitar o peche do complexo.

En resumo, o auto xudicial emitido polo Xulgado do Contencioso número 3 de Pontevedra estableceu prazos e medidas significativas en relación co complexo hostaleiro Talaso de Oia, co obxectivo de garantir o cumprimento da normativa urbanística e a protección da paisaxe. O futuro do complexo depende en gran medida da aprobación e execución exitosa do plan de legalización, así como da resolución doutros desafíos legais e administrativos que enfronta.