A eólica mariña propón unha compensación á pesca polas potenciais perdas derivadas da súa implantación

  • Fomentar a coexistencia entre a enerxía eólica mariña e a pesca mediante medidas compensatorias equitativas e un diálogo colaborativo.

O desenvolvemento da enerxía eólica mariña preséntase como unha oportunidade para diversificar e avanzar na transición cara a un sistema enerxético máis sostible. Con todo, este progreso tamén expón desafíos, especialmente no que respecta a o seu impacto noutras actividades económicas, como a pesca. #Ante esta situación, a Asociación Empresarial Eólica (AEE) propuxo a implementación de medidas compensatorias para mitigar calquera impacto negativo no sector pesqueiro.

Juan Virgilio Márquez López, director xeral da AEE, destacou a importancia de abordar de maneira proactiva os posibles conflitos que poidan xurdir entre a industria eólica mariña e a pesca. Durante a súa intervención no encontro empresarial “A eólica mariña flotante: unha oportunidade de país”, Márquez López salientou a necesidade dun enfoque colaborativo e dialogante para garantir que o desenvolvemento da enerxía eólica mariña sexa compatible con outras actividades económicas, como a pesca.

O recoñecemento de que a implantación de parques eólicos no mar podería xerar perdas para o sector pesqueiro ha levado á AEE a propoñer medidas compensatorias. Estas medidas teñen como obxectivo proporcionar ingresos adicionais ás comunidades costeiras, as confrarías e as contornas pesqueiras que poidan verse afectados polo desenvolvemento da enerxía eólica mariña. Segundo Márquez López, a fiscalidade pode ser unha ferramenta efectiva para implementar estas medidas compensatorias de maneira equitativa e xusta.

A proposta de compensación tamén recoñece a importancia de garantir a participación activa de todas as partes interesadas no proceso de deseño e implementación destas medidas. Isto inclúe ás comunidades locais, as autoridades pesqueiras, as empresas eólicas e outras partes afectadas polo desenvolvemento da enerxía eólica mariña. Un diálogo transparente e colaborativo é fundamental para identificar e abordar os impactos potenciais de maneira efectiva.

Ademais dos beneficios fiscais, a AEE suxeriu que os proxectos eólicos mariños poidan ofrecer medidas compensatorias específicas para mitigar os impactos nas comunidades locais. Estas medidas poderían incluír o desenvolvemento de infraestruturas adicionais, o apoio a proxectos de desenvolvemento económico local ou a creación de programas de formación e emprego para pescadores afectados polo cambio nas condicións de pesca.

Con todo, é importante ter en conta que estas medidas compensatorias só poden ser discutidas unha vez que os proxectos eólicos estean en marcha e avaliouse adecuadamente o seu impacto ambiental e socioeconómico. Unha análise exhaustiva dos posibles impactos na pesca e outras actividades económicas debe formar parte integral do proceso de planificación e desenvolvemento de proxectos eólicos mariños.

Neste sentido, o diálogo e a colaboración entre todas as partes interesadas son fundamentais para garantir que se tomen en conta as preocupacións e necesidades de todas as partes afectadas. A participación activa das comunidades locais, as autoridades pesqueiras, as empresas eólicas e outros actores relevantes é esencial para desenvolver solucións equitativas e sostibles que beneficien a todos.

Doutra banda, Abel Méndez Díaz, director Comercial e Desenvolvemento de Negocio de Navantia Seanergies, destacou a oportunidade de negocio que representa a enerxía eólica mariña flotante para España. Méndez subliñou que este sector non só podería revitalizar os estaleiros españois, senón que tamén podería abrir novas oportunidades de exportación de tecnoloxía a nivel internacional.

Segundo Méndez, a enerxía eólica mariña flotante dará ás empresas españolas a oportunidade de expandirse polo mundo e posicionarse como líderes neste campo. En particular, Galicia está ben posicionada para capitalizar esta oportunidade, dada a súa experiencia na industria naval e a súa localización estratéxica na costa atlántica.

En conclusión, tanto Márquez López como Méndez Díaz destacaron a importancia de traballar en colaboración e cun enfoque de diálogo para garantir que o desenvolvemento da enerxía eólica mariña sexa compatible con outros sectores, como a pesca. A implementación de medidas compensatorias equitativas e sostibles é fundamental para garantir que todos os actores afectados poidan beneficiarse de maneira xusta do desenvolvemento desta industria emerxente.